Greater Copenhagen må ikke gå tabt i forenkling

Den økonomiske virkelighed i Greater Copenhagen er kompleks og grænseoverskridende. Regeringens ønske om at forenkle det danske system for erhvervsfremme må ikke føre til et system, der ikke kan rumme og fremme Greater Copenhagen.

Kronik i Berlinske Business 19. april 2018

Af formandskabet for Greater Copenhagen & Skåne Committee: Regionsrådsformand Heino Knudsen, overborgmester Frank Jensen og regionordförande Henrik Fritzon.

Regeringen ønsker at strømline indsatsen for erhvervsfremme i Danmark, og for nylig præsenterede regeringens Forenklingsudvalg dets anbefalinger til fremtidens forenklede erhvervsfremmesystem.

Det er svært at være modstander af forenkling, og det er vi bestemt heller ikke i Greater Copenhagen-samarbejdet, som består af Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 79 kommuner i samarbejdet. Hvis en erhvervspolitisk indsats kan drives i en forenklet struktur, er der mulighed for at få større effekt af de investerede ressourcer.

Forenkling må dog ikke blive et mål i sig selv. Målet med at drive erhvervsfremme må stadig være, ja, netop: erhvervsfremme, som styrker erhvervslivet, beskæftigelsen og den økonomiske vækst. Derfor må regeringens forenkling ikke resultere i en indsats, der er så forenklet, at den bliver for simpel til at fremme erhvervslivet i alle dele af landet.

Største vækstmotor

Greater Copenhagen med 4 mio. indbyggere i Østdanmark og Sydsverige står på spring til at blive Nordens største vækstmotor og en metropolregion af internationalt format. Udviklingen er ikke kommet af sig selv. I snart to et halvt år har kommuner og regioner i Greater Copenhagen forenet kræfterne om at skabe et fleksibelt, fælles arbejdsmarked og markedsføre den samlede region internationalt med det formål at tiltrække højt uddannet arbejdskraft, kapital og turister. Før Greater Copenhagen var Øresundskomiteen rygrad i vores regionale samarbejde.

Vi skubber desuden på for at få bedre trafikal og digital infrastruktur til fordel for væksten og sammenhængskraften i hele regionen, fordi vi ønsker at få det maksimale ud af de økonomiske muligheder, Øresundsbroen banede vejen for tilbage i 2000. Vi har etableret et stærkt samarbejde på tværs af regions- og landegrænser, for kun hvis vi står sammen, kan vi finde langsigtede og helhedsorienterede løsninger på vores fælles udfordringer og udnytte vores fælles styrkepositioner.

Rivende udvikling

Life science, gaming-industrien og teknologibaseret finansiel service er eksempler på erhvervssektorer, som er i rivende udvikling i Greater Copenhagen på begge sider af Øresund. Ved at markedsføre regionen internationalt har vi hjulpet virksomhederne med at tiltrække hårdt tiltrængte specialister udefra, så arbejdspladserne ikke er henvist til at ansætte hinandens medarbejdere og dermed hæmme den samlede vækst i regionen.

Økonomisk vækst opstår uden skelen til landegrænser. Væksten og mulighederne opstår, hvor man kan skabe gunstige rammer for de eksisterende virksomheder og en frodig grobund for nye virksomheder og arbejdspladser, som er i stand til at konkurrere globalt. Størrelse betyder noget i denne sammenhæng. Konkurrencen foregår i stigende grad mellem metropolregioner verden over, fordi kappestriden især drejer sig om adgangen til viden og kapital, som koncentreres i de store byer. Landet, hvor metropolen tilfældigvis ligger, glider derimod lidt i baggrunden i den globale konkurrence.

Hvis København skal gøre sig gældende som metropolregion, indgår Sydsverige – med store byer som Malmø, Helsingborg og Lund - som en naturlig del af metropolens geografi og økonomiske kredsløb. Der eksisterer allerede et fælles arbejdsmarked, hvor 15.000 svenskere og danskere hver dag krydser Øresund for at tage på arbejde, og intet tyder på, at den indbyrdes økonomiske afhængighed bliver mindre i fremtiden. Tværtimod.

Kompleks virkelighed

De økonomiske realiteter er kort sagt komplekse på en grænseoverskridende måde i Greater Copenhagen, og det vil de stadig være under regeringens kommende, forenklede system for erhvervsfremme i Danmark. Greater Copenhagen-samarbejdet er drevet af regions- og kommunalpolitikere, som har set nødvendigheden af og mulighederne i at gå sammen og derfor har lagt en stor indsats i at etablere et bredt og fokuseret samarbejde.

Nu er fundamentet på plads, så vi kan løfte samarbejdet til det næste niveau til gavn for den fælles vækst i regionen og i resten af Danmark. Derfor er det alfa og omega set i et vækst-perspektiv, at et forenklet erhvervsfremmesystem bliver i stand til at rumme og fremme et politisk forankret regionalt og grænseoverskridende samarbejde som Greater Copenhagen. Alle danskere bliver sorteper, hvis et forenklet dansk erhvervsfremmesystem ikke kan matche kompleksiteten i landets tungeste vækstcenter. Vi har tillid til, at Folketinget ikke vil overse dette forhold i udformningen af den kommende erhvervsfremmeindsats.

Læs kronikken i Berlingske Business Opinion

Fakta
Greater Copenhagen-samarbejdet blev etableret i 2016 og er et frivilligt erhvervspolitisk samarbejde mellem Østdanmark og Sydsverige, som skal skabe bæredygtig vækst og arbejdspladser. Samarbejdet omfatter tre regioner og 79 kommuner med i alt 4 mio. indbyggere.

Samarbejdet ledes af en politisk bestyrelse, hvis formandskab vælges for et år ad gangen. I 2018 varetages formandsposten af Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, mens overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune, og Henrik Fritzon, regionordförande i Region Skåne, varetager hvervet som næstformænd. I 2018 har Greater Copenhagen særligt fokus på digitalisering, infrastruktur og regionens life science-sektor.