Projekt

Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen

Slutkonferens Et Sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen

Se slutkonferencen her

Se slutrapporten fra  projektet her:

Rapport DK still

Projektet varede mellem maj 2018 og juli 2021. Hovedformålet var at fremme mobilitet og tilgængelighed i Storkøbenhavn gennem bæredygtige transportformer og ved at styrke regionen som et knudepunkt i det transeuropæiske transportnet TEN-T.

Et sammenhængende transportsystem skaber betingelser for øget tilgængelighed i hele Greater Copenhagen. Ikke kun til byknuderne København og Malmø, men også til sekundære og tertiære dele af regionen. For at dette er muligt kræves grænseoverskridende indsats fra flere parter. Formålet med dette projekt var derfor at skabe et fælles beslutningsgrundlag og et samarbejdsforum, hvor grænseoverskridende viden om bæredygtig infrastruktur kan udveksles.

Projektejer

Region Skåne var projektejer og Region Hovedstaden koordinerende part. Øvrige i projektgruppen var Region Sjælland, Malmø stad og Helsingborg stad.

Andre partnere var Kristianstad Kommune, Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Aalborg Universitet og Lunds Universitet. Projektet blev udført inden for rammerne af samarbejdet Greater Copenhagen, baseret på Greater Copenhagens trafikcharter, som du kan læse herunder.

Kontaktpersoner

Bengt Nilsson
bengt.g.nilsson@skane.se

Johan Edgren
Kommunikationsansvarlig

johan.edgren@malmo.se

Projektet varede til 31. juli 2021.

 

Rapporter

Udviklingen af togtrafikken er behandlet i fire hovedscenarier, der er designet med det formål at opnå mere integration indenfor regionen og skabe større transportkapacitet og hurtigere trafik. Scenarierne indeholder både gods- og passagertogtrafik.

Strategiska scenarier för tågtrafiken i Greater Copenhagen

Strategiska scenarier för tågtrafiken i GC 190917

191029 Anslutande tågtrafik till Kastrup_KreeraAB (pdf)

Kastrup er den største lufthavn i Norden med 31 millioner rejsende i 2018. For at fortsætte væksten i Kastrup er mulig, er det en forudsætning, at der er effektive forbindelsesrejser til / fra lufthavnen. Denne rapport fokuserer på togforbindelserne til Kastrup; regionalt, nationalt og internationalt.

Greater Copenhagen – Anslutande tågtrafik till Kastrup

Incentiv geografisk afgrænsning af samfundsøkonomiske analyser 

Samfundsøkonomiske analyser af infrastrukturprojekter belyser normalt samfundsøkonomien indenfor ét land, selvom projektet er grænseoverskridene.

Incentive Geografisk afgrænsning af samfundsøkonomiske analyser 26maj2020

Utveckling av gods på järnväg i Greater Copenhagen (pdf)

UTVECKLING AV GODS PÅ JÄRNVÄG I GREATER COPENHAGEN

Utveckling av gods på järnväg i Greater Copenhagen, 10 frågor & svar, dansk och svensk version (pdf)

UTVECKLING AV GODS PÅ JÄRNVÄG-10 SPØRGSMÅL

Knutpunktskapacitet 2050 i Greater Copenhagen - Köpenhamn och Malmö

København H og Malmö C er centrale knudepunkter for togtrafikken i Greater Copenhagen. Begge stationer savner kapacitet til fremtidens togtrafik med Kattegatforbindelse og højhastighedstog.

Knutpunktskapacitet 2050_WSP_Kbh_Mö

Knutpunktskapacitet 2050 i Greater Copenhagen - PM Helsingborg

Stationen Helsingborg Central (Knutpunkten) skal udbygges med flere spor for at klare fremtidens togtrafik med en fast HH-forbindelse.

Knutpunktskapacitet 2050_HBG_WSP

Denne rapport præsenterer et forslag til Systemplan 2050 for jernbanesystemet i Greater Copenhagen. Systemplanen er resultatet af delprojektet Strategiske scenarier for togtrafikken, der er et af tre delprojekter i Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen. Projektet skal bidrage til at realisere Greater Copenhagens ambitioner i det fælles Trafikcharter, der er parternes policy-papir om transport og infrastruktur.

Systemplan 2050

SYSTEMPLAN STILL.pdf

 

2019-08-19 kortlægning af hindringer for rejsende i GC (pdf)

Rapporten præsenterer Epinions resultater af undersøgelsen ‘Kortlægning af hindringer for rejsende i Greater Copenhagen’ med formålet er at få en bedre forståelse af rejsen over Øresund og kortlægge hvilke friktioner og udfordringer (pains), muligheder og gevinster (gains) de rejsende oplever, når de rejser med kollektiv transport over Øresund.

KORTLÆGNING AF REJSENDE I GREATER COPENHAGEN

Resume _kortlægning af hindringer for rejsende i GC (pdf)

KORTLÆGNING AF REJSENDE I GREATER COPENHAGEN_SVENSKA

Anbefalinger – baseret på Kortlægningsanalyse (rapport - september 2019)

Analysen af rejsen over Øresund danner den empiriske baggrund for anbefalingerne. Anbefalingerne udspringer således af de rejsendes egne ønsker og udfordringer - i kondenseret form med fremhævelse af de vigtigste indsatsområder som er specifikt Øresundsrelateret.

Der er mange interessenter på området med forskellige tilgange til problemstillingerne og regionen. Gennem workshop med relevante aktører, møder i delprojektets referencegruppe og en uformelle arbejdsgruppe blev anbefalingerne præsenteret, diskuteret, justeret og yderligere udformede. Anbefalinger har været bl.a. udgangspunktet for flere af de konklusionerne og anbefalinger af projektet.

WP2_1-KORTLÆGNING AF REJSENDE I GREATER COPENHAGEN_5 ANBEFALINGER

Improving coherence in a cross-corder public transport system: Lessons from the Greater Copenhagen Region (august 2020)

Forskerne fra Lund Universitet og K2 har lavet en undersøgelse af de aktuelle problemer med hensyn til at forbedre sammenhængen i det grænseoverskridende offentlige transportsystem, især i forhold til billettering og information om offentlig transport. Denne undersøgelse omfatter kompilering og analyse af perspektiverne for de aktører, der er involveret i og påvirket af udviklingen af det grænseoverskridende transportsystem.

Analyse: Styrket samarbejde om den kommunale kollektive trafik i Greater Copenhagen (august 2020, pdf)

KPMG har på vegne af projektet udarbejdet en analyse af, hvordan samarbejdet om kollektiv trafik over Øresund kan styrkes, herunder komme med forslag til konkrete initiativer og udviklingsfaser. Det skal vurderes, hvordan udviklingsfaserne konkret bidrager til at løse de rejsendes udfordringer via fokus på de kunderettede opgaver. Desuden skal nationale strategiske overvejelser om den kollektive transport indgå i tilrettelæggelsen af initiativerne og udviklingsfaserne.

Analysen blev også udarbejdet med henblik på at fremlægge et forslag til bestyrelsen i Greater Copenhagen for at tage beslutning om det fremtidige samarbejde i den regionale kollektive trafik i Greater Copenhagen.

analyse

Resume: Styrket samarbejde om den regionale kollektive trafik i Greater Copenhagen (august 2020, pdf)

resume

Greater Copenhagen verdenskendt for grøn og sammenhængende mobilitet (pdf)

Faktaark med delprojektets resultater og budskaber, herunder hvilke indsatser indenfor fremtidens grønne mobilitet, som Greater Copenhagen med fordel kan samarbejde om, hvis vi metropolen skal være verdenskendt for grøn og sammenhængende mobilitet.

fakta-mobilitetDK

Fremtidens mobilitet i et sammenhængende transportsystem (pdf)

Debatgrundlag til beslutningstagere i Greater Copenhagen baseret på resultater og budskaber fra de i delprojektet gennemførte workshops i 2019. Debatoplægget indeholder bl.a. forslag på turfordelingen for 2030 og 2050 på tværs af de forskellige typer geografi i Greater Copenhagen. Derudover er der også mere strategiske overvejelser for, hvilken rolle fremtidens mobilitet kan spille i et sammenhængende transportsystem, og hvordan vi kunne komme derhen.

Fremtidens mobilitet i et sammenhængende transportsystem

Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Kortlægning og analyse – Trivector & CONCITO (pdf) 

Den fulde version af Trivector og CONCITO’s kortlægning og analyse fra foråret 2020.  Formålet har været at få et fælles billede af den grønne omstilling af transportsektoren, herunder hvilke målsætninger der findes på lokalt/regionalt, hvilke barriere der opleves lokalt og regionalt samt hvor der kunne være en tværregional merværdi i et styrket samarbejde.

Rapport_1_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Kortlægning og analyse – Trivector & CONCITO

Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Sammenfatning av analys – Trivector & CONCITO (pdf) 

Denne rapport er et resume af den kortlægning og analyse, som Trivector og CONCITO som danner baggrund for anbefalingerne.

Rapport_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Sammenfatning av analys – Trivector & CONCITO

Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Anbefalinger – Trivector & CONCITO (pdf)

På baggrund af en større kortlægning og analysearbejde har Trivector og CONCITO udarbejdet anbefalinger på konkrete indsatser, der kan iværksættes af de lokale og regionale aktører i Greater Copenhagen. Dette er suppleret af et forslag på en fælles målsætning for udbredelsen af fossilfrie drivmidler og infrastruktur. Sidst berører anbefalinger også de strategiske overvejelser for valg af drivmidler for den tunge transport i ScanMed korridoren.

Rapport_2_Fossilfrie drivmedel i Greater Copenhagen – Anbefalinger – Trivector & CONCITO

 Samfundsøkonomiske refleksioner over fremtidens mobilitet – Incentive (pdf) 

Incentive giver en række generelle refleksioner på, hvorledes den samfundsøkonomiske metode kan give en mere retvisende værdisætning af klima, sundhed og luftforurening. Dette indebærer bl.a. en sammenligning mellem danske og svenske enhedspriser, værdisætning af udvalgte mobilitetsløsninger og de samfundsøkonomiske gevinster ved markante ændringer af den nuværende turfordeling.

Rapport_Samfundsøkonomiske refleksioner over fremtidens mobilitet – Incentive

Opsamlingsnotatet_Regional cykeludvikling_dansk (pdf)

I januar 2019 blev der afholdt en workshop med kommuner, regioner og interessegrupper inden for cykling. Vi diskuterede tre områder; Infrastruktur & koncept, cyklen i kombination med offentlig transport og samarbejde & organisering. Dagen sluttede med en politisk debat. Konklusionerne er i denne rapport.

Regional cykeludvikling i Greater Copenhagen

Opsamlingsnotatet_workshop om fremtidens stationer og mobilitetsløsninger 2050 (pdf)

På denne workshop anvendte vi med udgangspunkt i tre forskellige scenarier for 2050 backcasting lignende øvelser til at udpege de vigtigste indsatser indenfor udviklingen af fremtidens stationer og mobilitetsløsninger i Greater Copenhagen. Til workshoppen havde vi udvalgt 30 repræsentanter fra offentlige myndigheder, trafikselskaber og private aktører med relevans for workshoppens tema.

FREMTIDENS STATIONER OG MOBILITETSLØSNINGER I 2050

Minikonference_fremtidens stationer og mobilitetsløsninger (pdf)

Konferencen omfattede dels en række faglige indlæg, dels et workshoparbejde, hvor der blev arbejdet videre med at kvalificere og identificere tidshorisonten for de initiativer og hændelser, som var blevet kortlagt i den tidligere workshop. Gruppearbejdet på minikonferencen er således et bidrag til en backcasting af ønskelige/nødvendige initiativer fra 2050 til dagens situation.

Minikonference om framtidens stationer og nye mobilitetslösninger

Opsamling_Moving People Konference_November 2019 (pdf)

I september 2019 arrangerede projektet konferencen ” Moving People – towards sustainable cities” sammen med flere partnere. Konklusionerne blev sammenfattet i seks anbefalinger i transportsektoren. Blandt de emner, der blev berørt på konferencen var partnerskaber, sundhedseffekter samt lokal/regional mobilitetsplanlægning.

SEKS ANBEFALINGER TIL NYTÆNKNING I TRANSPORTEN - Moving People

Grøn omstilling

HubSpot Video

Berlin rykker tættere på

HubSpot Video

Turfordeling

HubSpot Video

Cykle til arbejde

HubSpot Video

Digitalisering

HubSpot Video

Svensk og dansk billet

HubSpot Video

Koordinering og forbedret trafikinformation

HubSpot Video

Sverige og Danmark rykker tættere på hinanden

HubSpot Video

Opgraderet kapacitet

HubSpot Video

 

Delprojekt 1: Strategiske scenarier for jernbanetrafikken

Formål

At identificere de strategiske muligheder for togtrafik i Greater Copenhagen for at forbedre tilgængeligheden med bæredygtige transportmidler. Målet er at udvikle et fælles dansk-svensk billede af, hvordan den fremtidig togtrafik i Greater Copenhagen bør udvikle sig (Systemplan 2050).

Aktiviteter

1. Strategiske scenarier for trafik 2035-50
Detaljerede studier gennemføres inden for følgende områder:

 • Trafik til / fra Københavns internationale lufthavn
 • Nye faste forbindelser (Fehmarn Bält, HH-forbindelse, Öresundsmetro)
 • Kapacitet for gods med jernbane
 • Forbedringsmuligheder af kapaciteten ved Københavns H, Malmö C / Malmö Godsbanegård og Helsingborg C

2. Forslag til fælles systemplan 2050 præsenteres.

Faktablad: ”Greater Copenhagen kan blive et europæisk transportknudepunkt"

Delprojektleder

Sten Hansen,

Helsingborgs Stad
sten.hansen@helsingborg.se

 

Delprojekt 2: Et sammenhængende kollektivt trafiksystem

 

Formål

Målet er at skabe et grundlag for, at ejerkredsen og trafikselskaberne kan træffe fælles beslutninger om, hvordan et sammenhængende kollektivt trafiksystem i Greater Copenhagen (GC) kan styrkes og foreslå konkrete tiltag samt en plan for implementering.

Fokusområde for delprojektet er:

1. Identifikation af indsatser der fremmer et sammenhængende kollektivt trafiksystem for Greater Copenhagen
2. Billetsystem og trafikinformation.

Der er blevet udarbejdet følgende materialer i delprojektet:

 • Kortlægning af hindringer for rejsende i Greater Copenhagen (rapport - juni 2019) inkl. video
 • Anbefalinger – baseret på Kortlægningsanalyse (rapport - september 2019)
 • Improving coherence in a cross-corder public transport system: Lessons from the Greater Copenhagen Region (artikel - august 2020)
 • Styrket samarbejde om den regionale kollektive trafik i Greater Copenhagen (rapport - august 2020
 • Greater Copenhagen – bedre mobilitet gennem en styrket regional kollektiv trafik på tværs af Øresund (faktablad februar 2021).

Som en sammenfatning af ’Kortlægning af hindringer for rejsende i Greater Copenhagen’ har konsulenterne fra Epinion udarbejdet videoen om grænsependleres oplevelse af rejsen over Øresund i foråret 2019.

Rejsen over Oresund

Rejsen over Øresund - YouTube

Faktablad: "Greater Copenhagen – bedre mobilitet gennem en styrket regional kollektiv trafik på tværs af Øresund" (februar 2021)

Faktabladet er delprojektets opsummering af konklusioner og anbefalinger, hvor vi har udpeget tre hovedudfordringer for den regionale kollektive trafik i Greater Copenhagen og udpeget tre nødvendige aktiviteter for at forberede serviceniveauet for Øresundsrejsende.

Delprojektleder

Sandrina Lohse-Larsen, 
Region Själland
sandrina.lohse-larsen@regionh.dk

 

Delprojekt 3: Fremtidens Mobilitet 

 

Formål

Skabe en bedre forståelse af, hvordan fremtidens grønne og intelligente mobilitet kunne se ud i Greater Copenhagen, hvis denne skal bidrage til et mere sammenhængende, effektivt og bæredygtigt transportsystem. Målet er at identificere mulige indsatser indenfor fremtidens mobilitet og skabe nye samarbejder.

Delprojektet er opdelt i to dele:

 1. Bedre udnyttelse af eksisterende og ny infrastruktur
 2. Fossilfria drivmedel och infrastruktur (el, väte och biogas)

Projektet gennemførte i 2019 workshops inden for disse områder:

 • Regional cykeludvikling i Greater Copenhagen (januar 2019)
 • Fremtidens stationer og nye mobilitetsløsninger 2050 part 1 (maj 2019)
 • Fremtidens stationer og nye mobilitetsløsninger part 2 (maj 2019)
 • Partnerskaber og mobilitetsplanlægning (september 2019)

For hver workshop er udviklet et opsamlingsnotat med de vigtigste budskaber og resultater. I delprojektet har vi gjort to animationsvideoer om hvordan fremtidens mobilitet kunne se ud i Greater Copenhagen. 

gcph2050

Fremtidens grønne mobilitet i Greater Copenhagen (YouTube)

Framtidens gröna mobilitet i Greater Copenhagen (YouTube)

Delprojektleder
Joe Jensen
Region Huvudstaden